Przyrodników 1H, 80-298 Gdańsk

+48 608 507 248 biuro@chromemaster.pl

Regulamin

SPRZĘT będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Chromemaster Automotive Kamil Niezgoda.
KLIENTEM (wypożyczającym) wypożyczalni może być każda osoba/przedsiębiorstwo która zaakceptuje regulamin wypożyczalni.

 1. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
  (Wzór umowy PDF)
 2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta, specjalnie przygotowany sprzęt przystosowany do pojazdu Klienta.
 3. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 4. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże ważny dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem oraz dowód rejestracyjny samochodu, na którym sprzęt ma być zamontowany oraz wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię.
 5. Wysokość kaucji ustala wypożyczalnia.
 6. Wypożyczenie odbywa się w siedzibie wypożyczalni.
 7. Klient odbierając sprzęt zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność oraz stan techniczny.
 8. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 9. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym w jakim sprzęt odebrał i w terminie ustalonym w umowie wypożyczenia.
 10. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni.
 11. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 12. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
 13. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej eksploatacji sprzętu przez Klienta lub powstałe wobec osób trzecich.
 15. Stawka za każdy kolejny dzień po terminie zwrotu wynosi dwukrotność stawki dziennej. Opłaty za wypożyczenie sprzętu umieszczone są na stronie produktu.
 16. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni.
 17. Jeżeli Klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym wypożyczalnię. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni. W przypadku, gdy Klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie i/lub nie poinformuje o chęci przedłużenia, i/lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 18. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 19. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnie do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku.
 20. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest Siedziba przedsiębiorstwa.
 21. Inne, nie ujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1971 nr 27 poz. 252 z późniejszymi nowelizacjami).